SKOOLREëLS VIR LEERLINGE VAN DIE HOËRSKOOL PARYS

(Hersien Desember 2017) 

SKOOLREЁLS

Gesindheid

Onthou dat jy te alle tye – ook buite normale skoolure –  ‘n leerling van hierdie skool is en daar word van jou verwag om lojaal en voorbeeldig te wees.

 Gedrag

 • Hou die skoolterrein netjies.
 • Hou die kleedkamers skoon en netjies.
 • Die skooleiendom is ons trots – moet dit asb. geensins beskadig nie.
 • Van die leerlinge word verwag om gereelde studieure te handhaaf.
 • ‘n Seun en ‘n dogter se integriteit moet van so ‘n aard wees dat hy/sy nie op die skoolgrond vir die ander ‘n verleentheid is nie.
 • Fisiese kontak tussen leerlinge is ontoelaatbaar.
 • Tussen periodes moet verwisseling vinnig en ordelik geskied.
 • Wanneer die klok vir pouses lui, moet leerlinge vinnig hulle tasse gaan neersit by die klas waar hulle na pouse is.
 • Rook, alkohol, dwelmmiddels, sigaretaanstekers, vuurhoutjies en skerp voorwerpe is verbode. Slegs stomppuntskêre word toegelaat.
 • Die gebruik van selfone e.a. elektroniese toestelle (bv. kameras, iPod, MP3’s, iphone, ens.) tydens klastyd is beperk tot akademiese gebruik met die toestemming van die onderwyser
 • Die gebruik van oorfone kan slegs met die toestemming van die klasonderwyser geskied.
 • Vuil taal deur seuns en dogters getuig van swak smaak en sal nie geduld word nie.
 • Eet en drink is streng verbode in klasse.

Werk

 • Jy is verantwoordelik vir die handboeke en ander apparaat wat aan jou uitgereik is. Handboeke moet met dik plastiek oorgetrek word.
 • Ouers sal finansieel verantwoordelik gehou word vir verlore of beskadigde boeke.
 • Skooltasse moet stewig wees sodat boeke beskerm word.
 • Netheid is ʼn vereiste.
 • Ouers moet toesien dat hul kind(ers) se huiswerk daagliks gedoen word.
 • Ouers moet toesien dat hul kind(ers) daagliks skool bywoon en die hele skooldag by die skool bly.
 • Daar word verwag dat leerlinge skriftelike werk betyds sal inlewer. Leerlinge wat werk  laat inlewer, sal gepenaliseer word.
 • Die afskryf van huiswerk by ander leerders is nie toelaatbaar nie.
 • Onderwysers sal behoorlik boekhou van projekte wat ingehandig word.
 • Huiswerk bestaan uit skriftelike werk sowel as leerwerk (d.w.s. hersiening van die werk wat in die klas gedoen is).
 • Daar word verwag van ouers om gereeld kind(ers) se huiswerkboeke en skrifte te kontroleer m.b.t. opdragte en werk wat gedoen moet word.
 • Huiswerk is ʼn vertoonvenster van selfdissipline. Jou werk is jou trots.
 • Senior leerlinge (graad 10 – 12) moet ongeveer 4½ uur per dag aan huiswerk bestee.
 • Junior leerlinge (graad 8 – 9) moet ongeveer 2½ uur per dag aan huiswerk bestee.

 Algemeen

 • Skoolure is vanaf 07:30 tot 13:45.
 • Tydens amptelike skoolfunksies mag net skooldrag gedra word.
 • Leerders is verplig om alle skoolkennisgewings/-omsendbriewe aan sy/haar ouers te oorhandig en om enige ontvangserkenning/skeurstrokies by die registervoog in te handig.
 • Leerlinge mag nie die skoolgrond gedurende die skooldag verlaat sonder die nodige toestemming nie.
 • Geen leerlinge word sonder toestemming voor/na skool of tydens pouses in die klaskamers/kantore toegelaat nie.
 • Geen leerling word toegelaat om die snoepie te besoek tussen periodes nie.
 • Wanneer ‘n leerling om ander redes behalwe ongesteldheid die skool moet verlaat, moet die ouers vooraf die kantoor (per brief of telefoon) daarvan verwittig.
 • Uitteken van leerlinge moet tot die minimum beperk word.
 • Wanneer ‘n leerling om ander redes behalwe ongesteldheid die skool moet verlaat, moet ‘n toestemmingsbrief wat by die kantoor beskikbaar is, na elke onderwyser(es) geneem word vir die nodige toestemming.
 • Die ouers moet reëlings tref met die kantoor hoe en deur wie die leerling afgehaal sal word.
 • Die persoon wat die leerling kom haal, moet die register by ontvangs voltooi.
 • Daar word van leerlinge verwag om van skoolvervoer gebruik te maak wanneer die leerlinge vir ‘n skoolaktiwiteit vanaf die skoolterrein moet vertrek. Indien die leerling van ander vervoer gebruik wil maak, moet die ouers/voog dit met die spesifieke personeellid verantwoordelik vir die aktiwiteit gereël word.
 • Indien ‘n leerling met skoolvervoer na ‘n aktiwiteit vertrek, moet hy/sy met skoolvervoer terugkom tensy ander reëlings deur die ouer met die afrigter/aktiwiteitshoof getref is.
 • Leerlinge wat nie oor ‘n geldige permit beskik nie, mag nie ‘n motor of motorfiets op die  skoolgrond bestuur of parkeer nie.
 • Geen leerling mag sonder ‘n geldige bestuurslisensie ‘n motor of motorfiets bestuur nie – ook nie op die skoolgrond nie.
 • Geen balspelery word tydens klastye en –wisseling toegelaat nie.
 • Alle sambrele moet tydens klastye en –wisseling toegevou en weggebêre wees.
 • Gedurende saalopeninge val die leerling vooraf ordelik in rye in en betree die saal stil. Die saal moet ook ordelik verlaat word.
 • Indien daar nie ’n saalbyeenkoms is nie, tree leerlinge ordelik by registerklasse aan sodat presensie geneem kan word.
 • Pligsgetroue skoolwerk en getroue skoolbywoning verseker sukses.
 • Bywoning van die skoolprogram (kurrikulêr- en buitekurrikulêr) is noodsaaklik vir die vorming van ‘n kind.
 • Die leerlinge se gedrag sal in ag geneem word by die uitreik van getuigskrifte/ vertroulike verslae en ander aansoeke.
 • Stilte en orde moet tydens saalbyeenkomste gehandhaaf word.
 • Slegs een van die twee amptelike onderrigtale mag in klasse gepraat word.

ORIЁNTERING

 • Graad 8-leerders sal aan ’n sinvolle oriënteringsaksie onder leiding van die VRL en hulle voogde en sal onder streng toesig plaasvind. Enige ander vorm van oriëntering is verbode.  Geen senior leerder mag ’n graad 8-leerder op enige manier fisies, geestelik of verbaal leed aandoen of skade berokken nie.  Daar sal streng teen oortreders opgetree word.