Dissiplinêre stelsel/Disciplinary system

Ons dissiplinêre stelsel is die uitvloeisel van werksessies en samesprekings tussen personeel, leerlinge en die beheerliggaam.

  • Die VRL is instrumenteel in die onderhou van die gedragskode.
  • Elke situasie sal op meriete hanteer word.
  • Hulpverlening aan leerlinge sal deurgaans geskied.
  • Sekere uitsluitings is dadelik van krag en geld vir alle fasette van skoolaktiwiteite.
  • Die toepassing van die dissiplinêre stelsel word deur die personeel en beheerliggaam hanteer.

 

Ons beskik oor ‘n volledige dissiplinêre kode en beleid om goeie dissipline te handhaaf.  Indien u verdere besonderhede verlang, kontak ons gerus.

Our system is the consequence of work sessions and discussions between staff members, learners and the Governing Body.

  • The RCL plays a vital role in ensuring that the code of conduct is followed.
  • Every situation must be handled according to its own merits.
  • Assisting learners should be first priority.
  • Certain exclusions come into action immediately and pertain to all facets of school activities.
  • The applying of the disciplinary system will be handled by the teaching staff and SGB.

 

We have a complete disciplinary code and policy in place to maintain good discipline. If you require further details, feel free to contact us.