Slaagvereistes/Pass requirements

DIE  SLAAGVEREISTES VIR GRAAD 8 EN 9:

Die leerder moet ‘n vlak 4 (50 – 59%) in enige van die twee amptelike tale (Afrikaans OF   Engels op Huistaalvlak in H/S Parys se geval) behaal en ‘n vlak 3 (40 – 49%) in die ander amptelike taal (Afrikaans OF Engels Eerste Addisionele Taal vlak in Parys H/S se geval). Die leerder MOET in Wiskunde en in nog DRIE ander vakke ‘n vlak 3 (40-49%) behaal en ‘n vlak 2 (30-39%) in twee van die oorblywende vakke op die voorwaarde dat alle skoolgebaseerde assessering in die vak wat gedruip is, gedoen is.                                                                                                           

 

DIE SLAAGVEREISTES VIR GRAAD 10 TOT 12:

Behaal minstens  40% (Vlak 3 of 40 – 49%) in DRIE vakke waarvan EEN op Huistaalvlak moet wees.  Behaal minstens 30% (Vlak 2 of 30 – 39%) in DRIE ander vakke op die voorwaarde dat alle skoolgebaseerde assessering in die vak wat gedruip is, gedoen is.

PASS REQUIREMENTS FOR GRADE 8 AND 9:

The learner must obtain a level 4 rating (50-59%) in one official language at Home Language level (Afrikaans OR English in the case of Parys H/S) and a level 3 rating  (40-49%) in the second required official language at First Additional Language level (Afrikaans OR English in the case of Parys H/S) and a Level 3 (40 -49 % ) in Mathematics,  in THREE other subjects a Level 3 (40-49 %) rating and a level 2 (30-39 %) in any two other subjects on condition that all the School Based Assessment tasks were done in the learning area that was failed. 

 

PASS REQUIREMENTS FOR GRADE 10 TO 12:

Achieve at least 40% (Level 3 or 40 – 49%) in THREE subjects, ONE of which must be at Home Language level. Achieve at least 30% (Level 2 or 30 – 39%) in THREE other subjects on the condition that all school-based assessment in the failed subject has been done.