Copyright 2017 - Hoërskool Parys, die skool met 'n hart

 

 GEDRAGSKODE VIR LEERDERS VAN DIE HOëRSKOOL PARYS

 

1.  VISIE

Hoërskool Parys streef daarna om kwaliteit onderwys en opvoeding aan elke leerder te verskaf sodat elkeen sy volle potensiaal kan bereik.

2.  MISSIE

By Hoërskool Parys verbind ons onsself om:

 •  uitnemende onderrig te voorsien d.m.v. ‘n goed gekwalifiseerde onderwyserkorps ten einde leerders akademies te bemagtig.
 •  ‘n verskeidenheid sportsoorte en kultuuraktiwiteite mededingend aan te bied.
 •  menslike potensiaal voortdurend te ontwikkel en om alle hulpbronne doelmatig aan te wend.
 •  die leerders in hul totaliteit te laat groei en ontwikkel tot verantwoordelike volwassewording.

By Hoërskool Parys wil ons ons Christelike geloof en beginsels uitleef, maar ons respekteer ook ander godsdienstige groepe. Ons streef na positiewe en opbouende verandering.

3. EREKODE – LEERDERS

Ek beloof:

 •  om ‘n lojale, pligsgetroue leerder van die Hoërskool Parys te wees.
 •  om altyd my onderwysers en meerderes te respekteer.
 •  om my te onderwerp aan die reëls van die skool.
 •  om altyd binne en buite die skool ‘n goeie ambassadeur vir my skool te wees.
 •  om nooit deur my gedrag die naam van my skool oneer aan te doen nie.
 •  om altyd my skool se leuse: “aan elkeen wat hom toekom” uit te leef.

 MY SKOOL IS MY TROTS!

 

BEHAVIOURAL CODE FOR LEARNERS OF PARYS HIGH SCHOOL

1. VISION

To provide quality education and nurturing to every learner in order to develop the full potential of each one.
Suum Cuique: To each one his due.

2. MISSION AND AIM

At Parys High School we commit ourselves to:

 • Provide excellent education through utilising the well-qualified teachers in order to foster in learners a desire to learn and to acquire academic skills.
 • Provide a variety of different sport disciplines as well as cultural activities.
 • Develop the human potential to the fullest by integrating and applying the necessary facilities.
 • Assist the learners to develop in totality and to guide them to meet the challenges of adulthood responsibly.

At Parys High School we would like to follow our Christian religion and give vent to our principles but at the same time show respect to other religious groups. Our aim is to seek positive and constructive change so that all of us will be in a harmonious environment.

3. HONORARY CODE - LEARNERS

I promise:

 • To be a loyal, conscientious learner of Parys High School.
 • To always respect my teachers and superiors.
 • To subject myself to the rules of the school.
 • To be a good ambassador for my school at all times, inside or out.
 • Never to bring dishonour to the name of my school by my behaviour.
 • To always live according to the motto of my school “to each one his due.”

MY SCHOOL IS MY PRIDE!

 


 

SKOOLREëLS

 Gesindheid

Onthou dat jy te alle tye – ook buite normale skoolure - 'n leerder van hierdie skool is en daar word van jou verwag om lojaal en voorbeeldig te wees.

 Gedrag

 •  Hou die skoolterrein netjies.
 •  Hou die kleedkamers skoon en netjies.
 •  Die skooleiendom is ons trots – moet dit asb. geensins beskadig nie.
 •  Van die leerders word verwag om gereelde studie-ure te handhaaf.
 •  'n Seun en 'n dogter se integriteit moet van so 'n aard wees dat hy / sy nie op die skoolgrond vir die ander 'n verleentheid is nie.
 •  Fisiese kontak tussen leerders is ontoelaatbaar.
 •  Tussen periodes moet verwisseling vinnig en ordelik geskied.
 •  Wanneer die klok vir pouses lui, moet leerders vinnig hulle tasse gaan neersit by die klas waar hulle na pouse is.
 •  Rook, alkohol, dwelmmiddels, sigaretaanstekers, vuurhoutjies en skerp voorwerpe is verbode. Slegs stomppuntskêre word toegelaat.
 •  Die gebruik van selfone e.a. elektroniese toestelle (bv. kameras, ipods, MP3’s, iphone, ens.) tydens skoolure (klastyd en pouses) is verbode.
 •  Vuil taal deur seuns en dogters getuig van swak smaak en sal nie geduld word nie.
 •  Eet en drink is streng verbode in klasse.

 Werk

  Jy is verantwoordelik vir die handboeke en ander apparaat wat aan jou uitgereik is. Handboeke moet met dik plastiek oorgetrek word.

 •  Ouers sal finansieel verantwoordelik gehou word vir verlore of beskadigde boeke.
 •  Skooltasse moet stewig wees sodat boeke beskerm word.
 •  Netheid is ʼn vereiste.
 •  Ouers moet toesien dat hul kind(ers) se huiswerk daagliks gedoen word.
 •  Ouers moet toesien dat hul kind(ers) daagliks skool bywoon en die hele skooldag by die skool bly.
 •  Daar word verwag dat leerders skriftelike werk betyds sal inlewer. Leerders wat werk laat inlewer, sal gepenaliseer word.
 •  Huiswerk bestaan uit skriftelike werk sowel as leerwerk (d.w.s. hersiening van die werk wat in die klas gedoen is).
 •  Daar word verwag van ouers om gereeld kind(ers) se huiswerkboeke en skrifte te kontroleer m.b.t. opdragte en werk wat gedoen moet word.
 •  Huiswerk is ʼn vertoonvenster van selfdissipline. Jou werk is jou trots.
 •  Senior leerders (graad 10 – 12) moet ongeveer 4½ uur per dag aan huiswerk bestee.
 •  Junior leerders (graad 8 – 9) moet ongeveer 2½ uur per dag aan huiswerk bestee.

Algemeen

 •  Skoolure is vanaf 07:30 tot 13:45.
 •  Tydens amptelike skoolfunksies moet net skooldrag gedra word.
 •  Leerders mag nie die skoolgrond gedurende die skooldag verlaat sonder die nodige toestemming nie.
 •  Geen leerders word voor skool of tydens pouses in die klaskamers toegelaat nie.
 •  Geen leerder word toegelaat om die snoepie te besoek tussen periodes nie.
 •  Wanneer 'n leerder om ander redes behalwe ongesteldheid die skool moet verlaat, moet die ouers vooraf die kantoor (per brief of telefoon)  daarvan verwittig.
 • Wanneer 'n leerder om ander redes behalwe ongesteldheid die skool moet verlaat, moet 'n toestemmingsbrief wat by die kantoor beskikbaar is, na elke onderwyser(es) geneem word vir die nodige toestemming.
 •  Die ouers moet reëlings tref met die kantoor hoe en deur wie die leerder afgehaal sal word.
 •  Die persoon wat die leerder kom haal, moet die register by ontvangs voltooi.
 •  Daar word van leerders verwag om van skoolvervoer gebruik te maak wanneer die leerders vir 'n skoolaktiwiteit vanaf die skoolterrein moet   vertrek. Indien die leerder van ander vervoer gebruik wil maak moet die ouers/voog dit met die spesifieke personeellid verantwoordelik vir die aktiwiteit gereël word.
 •  Leerders wat nie oor ‘n geldige permit beskik nie, mag nie ‘n motor op die skoolgrond bestuur of parkeer nie.
 •  Geen leerling mag sonder ‘n geldige bestuurslisensie motor bestuur nie.
 •  Geen balspelery word tydens klastye en –wisseling toegelaat nie.
 •  Alle sambrele moet tydens klastye en –wisseling toegevou en weggebêre wees.
 •  Gedurende saalopeninge val die leerder vooraf ordelik in rye in en betree die saal stil. Die saal moet ook ordelik verlaat word.
 •  Indien daar nie ’n saalbyeenkoms is nie, tree leerders ordelik in graadverband op die aangewese plekke aan sodat presensie geneem kan word.
 •  Pligsgetroue skoolwerk en getroue skoolbywoning verseker sukses.
 •  Bywoning van die skoolprogram (kurrikulêr- en buitekurrikulêr) is noodsaaklik vir die vorming van 'n kind.
 •  Die leerders se gedrag sal in ag geneem word by die uitreik van getuigskrifte/ vertroulike verslae en ander aansoeke.
 •  Stilte en orde moet tydens saalbyeenkomste gehandhaaf word.

 


 

 SCHOOL RULES

 Attitude

Remember at all times, that you are a learner of this school – even after school – and that it is expected of you to be loyal and to be a good example.

 Behaviour

 •  Keep the school grounds tidy.
 •  Keep the cloakrooms clean and tidy.
 •  It is expected of the learners to maintain regular study hours.
 •  A boy and a girl’s integrity should be of such a nature that he/she will not be an embarrassment to anyone on the school terrain.
 •  Physical contact between learners is not permissible.
 •  The changing of classes must take place rapidly and orderly between breaks.
 •  When the bell rings for break, learners must quickly place their satchels in the classroom in which they will have class after break.
 •  Smoking, alcohol and drugs are forbidden.
 •  Foul language used by boys and girls testifies of bad taste and will not be tolerated.
 •  The chewing, sucking or eating of sweets etc. will not be allowed in classes.

Work

 •  You are responsible for the text books and other apparatus handed out to you. Text books should be covered with a durable plastic cover.
 •  Satchels should be firm and must be fitted with divisions in order to protect the books.
 •  Tidiness is a requirement.
 •  Parents must see to it that their children’s homework is done daily.
 •  It is expected of learners to hand in their written homework on time. Those who hand their work in late will be penalised.
 •  Homework consists of written as well as studying matter. (This means revision of work done in class.)
 •  It is expected of parents to control, homework books and scripts pertaining assignments and work to be done, regularly.
 •  Homework is the show-window of self-discipline. Your work is your pride.
 •  Senior learners (grade 10-l2) should spend approximately 4 ½ hours per day on homework.
 •  Junior learners (grade 8-9) should spend approximately 2 ½ hours per day on homework.

 General

 •  School hours are from 7:30 to 13:45.
 •  During official school functions only school uniform is to be worn.
 •  No one is allowed to leave the school premises without the permission during the school day.
 •  No learner is allowed in the classrooms before school or during breaks.
 •  No learner is allowed to visit the tuck-shop during class periods.
 •  When a learner has to leave the school for any other reason than sickness, a letter of consent, which is available at the office, must be taken or the approval of each teacher.
 •  Parents must inform the office in regards to how and by whom the learner will be fetched at school.
 •  The person who fetches the learner must sign in the absentee book to acknowledge his fetching the pupil.
 •  Parents are requested to make doctors’ appointments after school hours.
 •  When a school bus is available, for travelling to school functions, every one must make use of it unless the parents granted prior permission for their child to be transported by someone else. No learner will follow on his own, either by car or motorbike.
 •  A learner may not drive a motor vehicle and / or park it on the school premises unless he or she has obtained the necessary permit .
 •  No learner is allowed to drive a car without a valid driver’s license.
 •  Playing with a ball during class periods or between class periods is strictly forbidden.
 •  Umbrellas must be closed and stored away during class periods and between class periods.
 •  During assembly periods the learners will stand in orderly rows and enter silently. They must also make a quiet exit from the hall.
 •  Conscientiously accomplished homework and faithful school attendance warrants success.
 •  Attendance of the school programme (curriculum and extra- curriculum) is essential for the shaping of a child.

 


 

AFWESIGHEDE EN LAAT KOM

Indien ‘n leerder(s) in die oggende laat opdaag vir skool moet die volgende prosedure gevolg word:

 • Leerders se name word by die hek aangeteken op 'n register en hulle bly daar totdat die klok lui vir die eerste periode.
 • Leerders wat na die aanvang van die eerste periode arriveer, moet by die kantoor aanmeld. Indien die leerder nie aanmeld nie, sal hy/sy afwesig gemerk word.
 • Die laatkom van leerder(s) sal weekliks gekontroleer word en leerder(s) wat ‘n rekord van laatkom toon, se ouers/voog sal per brief gekontak word vir aandag.

 

Leerders wat afwesig is van skoolbywoning se ouers/voog moet die kantoor voor 08:00 op die betrokke dag wat die leerder(s) afwesig is in kennis stel oor die aard en moontlike tydsduur van afwesigheid.

Afwesigheid van leerders gedurende ‘n toets/eksamen

Ouers word vriendelik versoek om eksamen- en assesseringsdatums te respekteer.

Die volgende prosedure sal gevolg word indien ‘n leerder afwesig is gedurende ‘n toets of eksamen:

 • Indien die leerder as gevolg van ongesteldheid of enige ander geldige rede nie 'n toets, eksamen, taak of opdrag kon aflê/ingee nie, moet die ouer/voog die skool van 'n skriftelike rede hiervoor voorsien. Die skool in samewerking met die vakonderwyser sal die meriete van die afwesigheid bepaal en die ouer/voog van die uitslag in kennis stel. Die uitslag kan o.a. 'n hertoets, taak, opdrag of 'n nulpunt wees.
 • Indien 'n doktersertifikaat wat die ongesteldheid bevestig, beskikbaar is, moet dit ingehandig word.
 • Dit bly die verantwoordelikheid van die ouer/voog om die aangeleentheid met die skool te kommunikeer.
 • Geen ekstra vraestel kan opgestel word vir leerders wat nie op die betrokke dag kom eksamen skryf nie. Die promosiepunt sal die einde van die jaar bereken word deur die DASS-punt (alle punte vanaf Januarie tot voor Desember-eksamen), plus die Desember-eksamenpunt.

 


 

ABSENCE AND TARDINESS ( LATE-COMING )

In case a learner turns up late for school in the morning, the following procedure should be followed:

 • Report to the teacher with whom you have your first class period.
 • The teacher fills in a control letter confirming the late-coming and hands it to the grade tutor.
 • The late-coming of a learner will be controlled weekly and learners with a record of tardiness will be reported to their parents/guardian for attention.
 • Learners who are absent from school must follow this procedure:

Parents/guardians must inform the office before 8:00 on the relevant day and give an estimated period of absence.

Absence of pupils during tests/exams

The following procedure will be followed, should a learner be absent during tests/exams.

 • Absence with a medical certificate/or similar substantiation.-(a)
 • Absence with a letter from the parent – either the parent made arrangements or phoned beforehand – (a)
 • (If the parent phoned or made arrangements beforehand, a letter must follow).
 • Absence as a result of school activities – (a)
 • Absence without an excuse – (0)
 • (a) = absent (0) = zero mark.
 • It is the responsibility of the learner to organize with the teacher concerned in connection with the (a), otherwise the zero mark will be allotted.
 • Each subject-head will judge for him / herself how to evaluate the absence. It may be done by a retest, an oral or a project/task which is to be handed in.
 • During exams the parents must notify the principal about the absence of the learner before 08:00 on the relevant day. A doctor’s certificate, certifying the illness, must be handed in.
 • No extra exam papers are drawn up for learners who do not write the exam on the specified day. The promotion mark will be calculated by the average mark (all marks from January until before December exam) plus the December examination mark.

 


 

PROSEDURE BY SIEK WORD VAN LEERDERS GEDURENDE SKOOLURE

 • Die leerder gaan, nadat toestemming van die klasonderwyser verkry is, na die personeellid verantwoordelik vir die hantering van siek / ongestelde leerders.
 • Indien dit van so ‘n aard is dat die leerder moet huis toe gaan, word die ouers geskakel met die toestemming van die skoolhoof, die adjunkhoof of personeellid verantwoordelik vir siek leerders en die ouer word versoek om die kind te kom haal. Indien dit nie vir die ouers moontlik is om die kind self te kom haal nie, moet alternatiewe reëlings deur die ouers getref word.
 • Geen medikasie sal deur die skool voorsien word nie.
 • Indien die probleem baie ernstig is, moet die ouer toestemming verleen dat die kind na die dokter/hospitaal vervoer kan word indien hulle dit nie self kan doen nie. Intussen moet die verantwoordelike persoon die skoolhoof daarvan inlig en die ouers geskakel en verwittig word dat die leerder dokter toe geneem is.
 • Indien ‘n leerder ‘n doktersafspraak het, moet bewys van so ‘n afspraak voorgelê word. Indien die leerder geen bewys het nie, moet die ouer die skool telefonies daarvan verwittig.
 • Die ouers moet reëlings tref met die kantoor hoe en deur wie die leerder afgehaal sal word.
 • Ouers word versoek om doktersafsprake na skoolure te maak.
 • Die persoon wat die leerder kom haal, moet die register by ontvangs voltooi.

 


 

PROCEDURE FOR LEARNERS BECOMING SICK DURING SCHOOL HOURS

 

 • The learner receives permission from the class teacher, to go to the teacher who is responsible for handling the sick/ indisposed learners.
 • If it is a scenario where the learner must go home, the parents will be notified, with the permission of the principal, the vice- principal or staff member who is responsible for handling the sick learner. The parent is requested to fetch the child. Should the parents be unable to fetch the child, he/she will be taken home by a staff member who is available, only when the permission for this action has been granted by the parent/guardian.
 • Should this problem be temporary like nausea, tummy ache or a headache, medication may be administered and the learner will be allowed to stay in the sick bay for the duration of the indisposition. In this case the following should be recorded in the registration book: date, time, name of learner, medication administered or applied, dosage and signature of the staff member who administered the medication.
 • Should the problem be serious, the learner will immediately be taken to the doctor by an available staff member. In the mean time the responsible person should let the principal know and phone the parents in order to verify the matter.
 • In the case of a learner having made an appointment with the doctor, there must be evidence of the appointment or parents must verify it by telephone.
 • Less serious cases of sickness will only receive attention between periods and during the first break.
 • During school activities such as sport, cultural activities, woodwork or any other subject, injuries will be handled in the same way as are sick learners.
 • The parents must arrange with the office how and by whom the learners are to be fetched.
 • Parents are requested to make doctors’ appointments for after school hours.
 • The person who fetches the learner should then sign he register to confirm that he/ she has fetched the learner.

 

 


 

KLEREDRAG EN VOORKOMS

VERSKAFFERS:

Enslins (056-8113222); Parys Mans- en Kinderwinkel (tel. 056-8112713) en Verons. 

Sweetpakke, atletiek-, netbal- en sportdrag – by die skool (mev. I. van Riet)

 

MEISIES

SKOOLDRAG:

Somer

 • Vlootblou romp (ses bane) met 'n ritssluiter aan die linkerkant of 'n vlootblou dogterslangbroek.
 • Effekleurige blou das met die skoolwapen daarop.
 • Die dra van dié das is opsioneel, maar indien 'n baadjie gedra word, is 'n das verpligtend.
 • Lengte van die romp: Wanneer die dogter kniel moet die romp 'n maksimum van 15 cm van die vloer af wees.
 • Ligblou hemp. Langmoue moet opgerol word tot bokant die elmboë. (Graad 12-meisies dra 'n wit hemp)
 • Kort effekleur blou kouse. (Graad 12-meisies dra wit kouse)
 • Swart leer plathakskoene met 'n bandjie of swart toeryg skoolskoene.

Winter

 • 'n Effekleurige blou das met die skoolwapen daarop.
 • Die dra van dié das is opsioneel, maar indien 'n baadjie gedra word, is 'n das verpligtend.
 • Vlootblou lang kouse of ‘n vlootblou langbroek kan gedra word.
 • Kort effekleur lig- of vlootblou kouse (sonder prentjies).
 • 'n Skoolbaadjie word aanbeveel, maar is nie verpligtend nie.
 • Ligblou langmou- en moulose trui (“Pullover”) met die skool se naam in vlootblou lopende skrif bokant die linkerbors.
 • Verder geld dieselfde reëls soos voorgeskryf in die somer.
 • Die skoolsweetpakbaadjie vorm slegs gedurende die tweede en derde kwartaal deel van die skooldrag.

 

VOORKOMS:

 • Geen grimering of juwele (insluitend neus-, tong- of ander ringe) word toegelaat nie.
 • Oorkrabbertjies: slegs een standaard knoppie (stud) of die ringetjietipe word toegelaat in die onderste gaatjie van die oorlel. Geen oorringe of versierde oorkrabbers word toegelaat nie. (Maksimum grootte van ringetjietipe: ongeveer so groot soos 'n twintigsentstuk)
 • Hare moet netjies en natuurlik vertoon en mag nie in buitensporige haarstyle gekam wees nie.
 • Hare moet uit die gesig weggesteek word.
 • Hare wat aan die onderkant van die kraag raak as die leerder regop staan, moet vasgebind word met swart, wit of blou rekkies /linte – dit sluit gevlegte stringetjies in.
 • Geen haarverlengingstukke, gekleurde haarstukke, “dreadlocks”, lyne op kop (“page”) of grafitti (“cut out”) word toegelaat nie.
 • Naels mag nie oor die vingerpunte steek nie.
 • Kleurlose naellak word toegelaat.
 • Sokkies moet slegs een maal omgeslaan word.
 • Hemde moet te alle tye netjies ingesteek word.

 

SEUNS

SKOOLDRAG:

Somer

 • Ligblou hemp. Langmoue met opgerol word tot bokant die elmboë. (Graad 12 seuns dra 'n wit hemp)
 • Grys kort- of langbroek. (Graad 12-seuns dra 'n vlootblou broek.)
 • Slegs grys skoolkouse word toegelaat.
 • Swart leerskoene (Geen ander kleur insetsels.) Stewels mag nie gedra word nie.
 • Effekleurige blou das met die skoolwapen daarop.
 • Die dra van dié das is opsioneel, maar indien 'n baadjie gedra word, is 'n das verpligtend.

Winter

 • Effekleurige blou das met die skoolwapen daarop.
 • Die dra van dié das is opsioneel, maar indien 'n baadjie gedra word, is 'n das verpligtend.
 • Ligblou hemp.
 • 'n Skoolbaadjie word aanbeveel, maar is nie verpligtend nie.
 • 'n Grys langbroek met skoolkouse.
 • ‘n Ligblou langmou- en moulose trui met die skool se naam in vlootblou lopende skrif op die linkerbors.
 • Die skoolsweetpakbaadjie vorm slegs gedurende die tweede en derde kwartaal deel van die skooldrag.

 

VOORKOMS:

 • 'n Seun mag nie met sy hande in sy broeksakke loop nie.
 • Geen juwele word toegelaat nie.
 • Hare moet netjies en natuurlik vertoon en mag nie in buitensporige haarstyle gekam wees nie.
 • Haarstyle wat nie by die skooldrag pas nie word nie toegelaat nie.
 • Geen “dreadlocks”, gevlegte stringetjies, lyne op kop (“page”) of graffiti (“cut out”) word toegelaat nie.
 • Seuns mag nie ongeskeer (m.a.w. met baardstoppels) skool toe kom nie.
 • Hemde moet te alle tye netjies ingesteek word.

 

SPORTDRAG:

 • Sweetpak: Vlootblou broek en 'n vlootblou baadjie met 'n horisontale geel streep met Parys in geel lopende skryf op linkerbors geborduur.
 • Atletiekhempie: Vlootblou met fyn geel net langs die kante. Geel omboorsel om die arms en nek, met Parys in geel lopende skrif geborduur op die linkerbors.
 • Atletiekbroekie (Seuns en dogters): vlootblou met 3 geel strepies.
 • Netbaldrag: Rompie - Vlootblou rompie met 'n ligblou koord. Ligblou hemp met vlootblou insetsels by moue en ‘n vlootblou kraag.
 • Rugby: Broek - vlootblou. Trui - blou met ougoud en ligter blou strepe.
 • Kouse – koningsblou met ougoud in die omslag.
 • Tennis en Muurbal: Hempie - die skool se gholfhemp
 • Broek - vlootblou
 • Gholf: Hempie - die skool se gholfhemp met die skool se langbroek
 • Algemeen - Provinsiale klere mag slegs op Vrydae skool toe gedra word.

Die sport se ontspanningsdrag (gholfhemp en donkerblou broek), sweetpakke, atletiek- en netbaldrag is by mev. Van Riet in die kantoor te koop.

 


 

DRESS AND APPEARANCE

SUPPLIERS:

Enslins (056-811 3222); Parys Mans- en Kinderwinkel (056-811 2713) and Verons.

Track suits, athletic-,netball- and all other sporting wear can be obtained at the school from Mrs. Irma van Riet.

 

GIRLS

SCHOOL UNIFORM:

 

Summer

 • Dark blue skirt (six panels) with a zipper on the left side.
 • Length of skirt: When the girl kneels, the skirt must be a maximum of 15 cm from the floor.
 • Light blue shirt. Long sleeves are rolled up to above the elbows.(grade 12 girls wear white shirts)
 • Short plain blue socks. (Grade12 girls wear white socks.)
 • black leather school shoes with a strap or lace up school shoes.

Winter

 • Plain blue tie with the school badge on it.
 • Navy long hose or navy long pants may be worn.
 • A school blazer may be worn but it is not compulsory.
 • A windbreaker (worn in primary school) is only allowed in grades 8– 9.
 • Light blue jersey.
 • Furthermore the same rules apply as prescribed for summer.
 • The tracksuit jacket may only be worn during the second and third term.

 

APPEARANCE:

 • No make-up or jewellery is allowed. (including any form of bracelet)
 • Earrings: only one standard stud or the ring type is allowed in the bottom hole of the earlobe. No earrings or decorated earrings are allowed. (Maximum size: approximately the size of a twenty cent piece.)
 • Hair touching the bottom of the collar when the learner is standing up straight, must be tied up with a black, white or blue elastic or a ribbon – it includes braided hair strings.
 • No coloured hair pieces, “dreadlocks”, cut lines in the hair (paging) of graffiti (cut outs) will be tolerated or allowed.
 • Hair must be neat and appear natural with no extravagant styles.
 • The teachers maintain the right to decide how the learner must wear her hair.
 • Nails may not extend over fingertips.
 • Colourless nail polish is allowed.
 • Socks may only be turned down once.
 • Pantihose and socks may not be worn simultaneously.
 • Shirts must be tucked in neatly.

 

 BOYS

SCHOOL UNIFORM:

Summer

 Light blue shirts. Long sleeves are rolled up to above elbows (Grade 12 boys wear white shirts)

 • Grey shorts or long trousers (Grade 12 boys wear navy trousers.)
 • Only grey school socks are allowed.
 • black leather shoes (no other colour insertion allowed.) Boots may not be worn.
 • A tie is compulsory when a blazer is worn.

Winter

 • Light blue shirt. Long sleeves are rolled up to above the elbows. Plain blue tie with the school badge on it.
 • A school blazer is recommended but is not compulsory.
 • The windbreaker of the primary school is only allowed in gr. 8-9.
 • Grey trousers with school socks.
 • A light blue jersey.
 • The tracksuit jacket may only be worn during the second and third term.

 

APPEARANCE:

 • A boy may not walk with his hands in his trouser pockets.
 • No jewellery will be allowed or tolerated.
 • No “dreadlocks”, braided hair strings, cut lines in the hair (paging) of graffiti (cut outs) will be tolerated or allowed
 • Hair must be neat and flat. It may not hang over the shirt collar or over the ears or eyebrows. When a boy combs his hair back and the fringe is combed forward, the above- mentioned rule is also applicable. The hair is not allowed to be longer than eight centimetres on top.
 • Hairstyles not enhancing the school uniform should not be worn.
 • The teachers have the right to decide how a learner may style his hair.
 • Boys may not attend school unshaven (i.e. with stubbly beard.)

 

SPORTSWEAR:

 • Tracksuit: Navy blue pants with a navy blue jacket with a horizontal yellow stripe.
 • Athletics shirt: Dark blue with yellow stripe on sides.
 • Athletics shorts: (boys) Navy blue.
 • (Girls) Navy blue shorts.
 • Netball: Navy blue skirt with light blue blouse.
 • Rugby: Pants – navy blue. Jersey – blue with old gold and lighter blue stripes. Socks – Royal blue with old gold in turn ups.
 • Tennis and squash: Shirt – the school golf shirt.
 • Trousers - dark blue.
 • General - Provincial clothes may only be worn to school on a Friday.

The recreation wear for sports (golf shirt and dark blue pants) is sold in the office by Mrs. Van Riet.

 


 

DISSIPLINêRE STELSEL

 • Hierdie stelsel is die uitvloeisel van werksessies en samesprekings tussen personeel, leerders en die beheerliggaam.
 • Die VRL is instrumenteel in die onderhou van die gedragskode.
 • Elke situasie sal op meriete hanteer word.
 • Hulpverlening aan leerders sal deurgaans geskied.
 • Sekere uitsluitings is dadelik van krag en geld vir alle fasette van skoolaktiwiteite.
 • Die toepassing van die dissiplinêre stelsel word deur die personeel en beheerliggaam hanteer

BEMAGTIGING VAN PERSONEEL

Elke personeellid is bemagtig om 'n leerder wat steurend, ontwrigtend en tydverkwistend optree, te hanteer op een van die volgende wyses soos wat hy/sy oordeel:

 •  Aantekening van oortreding in debietlêer.
 • Waarskuwing.
 • Leerder sy / haar klas uit te sluit totdat versuim / oortreding reggestel is of onderneming deur leerder gegee word om gesindheid te wysig. Hierdie tydelike uitsluiting moet op rekord geplaas word.
 • Rapportering aan die betrokke voog of hoof vir hantering.
 • Leerder te laat skoolsit om sodoende agterstallige werk in te haal.

VOORGESTELDE ORDESTELSEL

In die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) word dit aan die Beheerliggaam opgedra om 'n ordestelsel te vestig wat 'n "gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing" sal skep vir die bevordering en instandhouding van die leerproses, [Art. 8 (2)] en in dieselfde wet [Art. 8] word lyfstraf in openbare skole verbied.

DIE DISSIPLINÊRE PUNTESTELSEL

 • Debietpunte word aan leerders toegeken, ooreenkomstig die erns van die oortreding.
 • Die leerder se optrede en gedrag bepaal of hy/sy enige debietpunte sal ontvang.
 • Indien 'n leerder binne 6 maande nie 'n soortgelyke oortreding begaan nie, verval sy punte vir daardie oortreding.
 • By sekere debiet totale tree sekere aksies in werking.
 • Leerders met selfdissipline sal glad nie deur die stelsel geraak word nie.
 • Slegs 'n leerder wat oortree, sal gestraf word. Geen groepstraf is ter sprake nie.
 • Geen debietpunte word aan 'n leerder toegeken sonder sy/haar medewete nie.
 • Leerders het die reg op appèl. Die aansoek om appèl moet binne 24 uur voltooi word.
 • Die stelsel bly steeds vloeibaar en kan mettertyd deur die beheerliggaam aangepas word.
 • Oortreders kry debietpunte volgens aangehegte skedule, gerangskik in volgorde van belangrikheid.
 • Met 'n oortreding vul die personeellid 'n debietvorm in duplikaat in met die besonderhede aangaande die oortreding en die toepaslike debietpunt vir die oortreding en die leerder bevestig dit met sy / haar handtekening. Die oorspronklike debietvorm word na die ouerhuis gestuur vir ondertekening deur die ouer/voog. Die debietvorm word opgevolg met 'n sms.

PROSEDURE BY DISSIPLINÊRE PUNTESTELSEL

BY BEREIKING VAN 100 DEBIETE

'n Brief met 'n lys van die leerder se oortredings met die gepaardgaande debiete word aan die ouers gestuur vir kennisname. Die ouers moet die brief onderteken en terugstuur na die skool vir rekordhouding.

BY BEREIKING VAN 200 DEBIETE

Die leerder vergesel van sy ouers / voog / verteenwoordiger verskyn voor die adjunk- of skoolhoof in die teenwoordigheid van die departementshoofde en vakonderwysers waar van toepassing.

BY BEREIKING VAN 300 DEBIETE

Die leerder vergesel van sy ouers / voog / verteenwoordiger verskyn voor die dissiplinêre komitee (skoolhoof, departementshoofde en beheerliggaam-verteenwoordigers). 'n Verhoor word volgens voorskrifte van die Skolewet, (Art. 9 (1) gehou.

ALGEMEEN

 • Indien ‘n leerder 200 debietpunte bereik, is hy / sy nie vir die VRL/leerderkomitee verkiesbaar nie.
 • Indien 'n leerder 200 debietpunte bereik, mag hy / sy nie deelneem aan mnr. en mej. Hoërskool Parys nie.
 • Indien ‘n leerder 100 debietpunte bereik, word hy / sy ontneem van die voorreg om te sokkie. Indien 'n leerder binne 6 maande nie 'n soortgelyke oortreding begaan nie, verval sy debietpunte vir daardie oortreding en mag hy/sy die sokkies weer bywoon.
 • Indien ‘n VRL-lid 200 debietpunte tydens haar/sy termyn opgebou het, word hy/sy ontneem van sy/haar leierskap.
 • 'n Leerder kan van sy erekleure gestroop word as hy skuldig bevind word aan 'n ernstige oortredin

DEBIETPUNTE VOLGENS ERNS VAN OORTREDINGS

DISSIPLINêRE PUNTESTELSEL

 

KODE BESKRYWING VAN OORTREDING/S DEBIET-PUNTE
VLAK 1
Vlak 1-01 Spoeg (o.a. “pea shooters” / papierballetjies) 50
Vlak 1-02 Laat kom vir klas 50
Vlak 1-03 Afwesig sonder verlof of kennis: Sport / kultuur 50
Vlak 1-04 Rommelstrooi 50
Vlak 1-05 Voorkoms: Hare, naels, ongeskeer, ringe, skooldrag, juwele 50
Vlak 1-06 Hantering van brandslange, brandblussers en brandkrane 50
Vlak 1-07 Kougom kou, eet, drink in ‘n klas 50
Vlak 1-08 Kru taalgebruik 50
Vlak 1-09 Diverse ongelyste oortredings nie in Vlak 1-01 tot 1-08 ingesluit nie. 50
VLAK 2
Vlak 2-01 Wegsteek van tasse, boeke ens. 100
Vlak 2-02 Ontwrigting van klas (en/of enige skoolaktiwiteit of funksie) 100
Vlak 2-03 Nie opdaag vir klas nie 100
Vlak 2-04 Diverse ongelyste oortredings nie in vlak 2-01 tot 2-03 ingesluit nie. 100
VLAK 3
Vlak 3-01 Rook en/of in besit wees van sigarette 200
Vlak 3-02 Beledigende of vernederende aanmerkings 200
Vlak 3-03 Bedrog, oneerlikheid, vals briewe of telefoonoproepe 200
Vlak 3-04 Oneerbiedige en/of minagtende optrede teenoor meerderes 200
Vlak 3-05 Aantasting van menswaardigheid en rassisme 200
Vlak 3-06 Verlaat van skoolgrond sonder magtiging 200
Vlak 3-07 Diverse ongelyste oortredings nie in vlak 3-01 tot 3-06 ingesluit nie. 200
VLAK 4
Vlak 4-01 Propagandering en beoefening van okkultiese bedrywighede 300
Vlak 4-02 Doelbewuste beserings veroorsaak 300
Vlak 4-03 Vandalisme: Opsetlike saakbeskadiging van skoolterrein 300
Vlak 4-04 Diverse ongelyste oortredings nie in vlak 4-01 tot 4-03 ingesluit nie. 300
VLAK 5    
Vlak 5-01 Seksuele wangedrag, teistering of betasting 300
Vlak 5-02 In besit wees van drank of dwelms of onder die invloed daarvan 300
Vlak 5-03 Besit van vuurwapens of ander gevaarlike wapens 300
Vlak 5-04 Aanranding, baklei, dreig, intimidasie en afknou 300
Vlak 5-05 Besit van pornografiese materiaal 300
Vlak 5-06 Kriminele oortredings: diefstal ens. 300
Vlak 5-07 Diverse ongelyste oortredings nie in vlak 5-01 tot 5-06 ingesluit nie. 300

 

 


 

VAKKEUSES

GRAAD 8 EN 9

Verpligte vakke:

Taal, Geletterdheid en Kommunikasie (TGK)
Wiskunde (WGWWW)
Kuns en Kultuur (KK)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (EBW)
Tegnologie (TEGN)
Lewensoriëntering (LO)
Natuurwetenskappe (NW)
Sosiale Wetenskappe (SW)

GRAAD 10 tot 12

Groep A

Verpligte vakke:

Afrikaans Eerste Taal 
Engels Tweede Taal
Lewensoriëntering
Wiskunde of Wiskundige geletterdheid

Groep B

Keusevakke: (Kies een vak op elke lyn)

1    Fisiese Wetenskappe 
      Besigheidstudies
      Toerisme

2   Lewenswetenskappe
     Rekenaarstoepassingstegnologie
     Ingenieursgrafieka en -ontwerp

3    Rekeningkunde
     Geografie
     Siviele tegnologie


 

SUBJECT CHOICES

GRADE 8 AND 9

Compulsory subjects:

Language, Literacy and communication (LLC)
Mathematics (MLMMS)
Arts and culture (KK)
Economic and Management science (EMS)
Technology (TEGN)
Life orientation (LO)
Natural science (NS)
Social science (SS)

GRADE 10 to 12

Group A

Compulsory subjects:

Afrikaans Home language / First Additional language 
English First Additional language / Home language
Life orientation
Mathematics or Maths literacy

Group B

Optional subjects:

1   Physical Science 
     Business science
     Tourism

2   Life Science
     CAT
     EGD

3   Accounting
     Geography
     Civil Technology


 

Sien kwartaalprogramme/See tab for term programme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m