Copyright 2017 - Hoërskool Parys, die skool met 'n hart

 

DISSIPLINêRE STELSEL

 • Hierdie stelsel is die uitvloeisel van werksessies en samesprekings tussen personeel, leerders en die beheerliggaam.
 • Die VRL is instrumenteel in die onderhou van die gedragskode.
 • Elke situasie sal op meriete hanteer word.
 • Hulpverlening aan leerders sal deurgaans geskied.
 • Sekere uitsluitings is dadelik van krag en geld vir alle fasette van skoolaktiwiteite.
 • Die toepassing van die dissiplinêre stelsel word deur die personeel en beheerliggaam hanteer

BEMAGTIGING VAN PERSONEEL

Elke personeellid is bemagtig om 'n leerder wat steurend, ontwrigtend en tydverkwistend optree, te hanteer op een van die volgende wyses soos wat hy/sy oordeel:

 •  Aantekening van oortreding in debietlêer.
 • Waarskuwing.
 • Leerder sy / haar klas uit te sluit totdat versuim / oortreding reggestel is of onderneming deur leerder gegee word om gesindheid te wysig. Hierdie tydelike uitsluiting moet op rekord geplaas word.
 • Rapportering aan die betrokke voog of hoof vir hantering.
 • Leerder te laat skoolsit om sodoende agterstallige werk in te haal.

VOORGESTELDE ORDESTELSEL

In die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) word dit aan die Beheerliggaam opgedra om 'n ordestelsel te vestig wat 'n "gedissiplineerde en doelgerigte skoolomgewing" sal skep vir die bevordering en instandhouding van die leerproses, [Art. 8 (2)] en in dieselfde wet [Art. 8] word lyfstraf in openbare skole verbied.

DIE DISSIPLINÊRE PUNTESTELSEL

 • Debietpunte word aan leerders toegeken, ooreenkomstig die erns van die oortreding.
 • Die leerder se optrede en gedrag bepaal of hy/sy enige debietpunte sal ontvang.
 • Indien 'n leerder binne 6 maande nie 'n soortgelyke oortreding begaan nie, verval sy punte vir daardie oortreding.
 • By sekere debiet totale tree sekere aksies in werking.
 • Leerders met selfdissipline sal glad nie deur die stelsel geraak word nie.
 • Slegs 'n leerder wat oortree, sal gestraf word. Geen groepstraf is ter sprake nie.
 • Geen debietpunte word aan 'n leerder toegeken sonder sy/haar medewete nie.
 • Leerders het die reg op appèl. Die aansoek om appèl moet binne 24 uur voltooi word.
 • Die stelsel bly steeds vloeibaar en kan mettertyd deur die beheerliggaam aangepas word.
 • Oortreders kry debietpunte volgens aangehegte skedule, gerangskik in volgorde van belangrikheid.
 • Met 'n oortreding vul die personeellid 'n debietvorm in duplikaat in met die besonderhede aangaande die oortreding en die toepaslike debietpunt vir die oortreding en die leerder bevestig dit met sy / haar handtekening. Die oorspronklike debietvorm word na die ouerhuis gestuur vir ondertekening deur die ouer/voog. Die debietvorm word opgevolg met 'n sms.

PROSEDURE BY DISSIPLINÊRE PUNTESTELSEL

BY BEREIKING VAN 100 DEBIETE

'n Brief met 'n lys van die leerder se oortredings met die gepaardgaande debiete word aan die ouers gestuur vir kennisname. Die ouers moet die brief onderteken en terugstuur na die skool vir rekordhouding.

BY BEREIKING VAN 200 DEBIETE

Die leerder vergesel van sy ouers / voog / verteenwoordiger verskyn voor die adjunk- of skoolhoof in die teenwoordigheid van die departementshoofde en vakonderwysers waar van toepassing.

BY BEREIKING VAN 300 DEBIETE

Die leerder vergesel van sy ouers / voog / verteenwoordiger verskyn voor die dissiplinêre komitee (skoolhoof, departementshoofde en beheerliggaam-verteenwoordigers). 'n Verhoor word volgens voorskrifte van die Skolewet, (Art. 9 (1) gehou.

ALGEMEEN

 • Indien ‘n leerder 200 debietpunte bereik, is hy / sy nie vir die VRL/leerderkomitee verkiesbaar nie.
 • Indien 'n leerder 200 debietpunte bereik, mag hy / sy nie deelneem aan mnr. en mej. Hoërskool Parys nie.
 • Indien ‘n leerder 100 debietpunte bereik, word hy / sy ontneem van die voorreg om te sokkie. Indien 'n leerder binne 6 maande nie 'n soortgelyke oortreding begaan nie, verval sy debietpunte vir daardie oortreding en mag hy/sy die sokkies weer bywoon.
 • Indien ‘n VRL-lid 200 debietpunte tydens haar/sy termyn opgebou het, word hy/sy ontneem van sy/haar leierskap.
 • 'n Leerder kan van sy erekleure gestroop word as hy skuldig bevind word aan 'n ernstige oortredin

DEBIETPUNTE VOLGENS ERNS VAN OORTREDINGS

DISSIPLINêRE PUNTESTELSEL

 

KODE BESKRYWING VAN OORTREDING/S DEBIET-PUNTE
VLAK 1
Vlak 1-01 Spoeg (o.a. “pea shooters” / papierballetjies) 50
Vlak 1-02 Laat kom vir klas 50
Vlak 1-03 Afwesig sonder verlof of kennis: Sport / kultuur 50
Vlak 1-04 Rommelstrooi 50
Vlak 1-05 Voorkoms: Hare, naels, ongeskeer, ringe, skooldrag, juwele 50
Vlak 1-06 Hantering van brandslange, brandblussers en brandkrane 50
Vlak 1-07 Kougom kou, eet, drink in ‘n klas 50
Vlak 1-08 Kru taalgebruik 50
Vlak 1-09 Diverse ongelyste oortredings nie in Vlak 1-01 tot 1-08 ingesluit nie. 50
VLAK 2
Vlak 2-01 Wegsteek van tasse, boeke ens. 100
Vlak 2-02 Ontwrigting van klas (en/of enige skoolaktiwiteit of funksie) 100
Vlak 2-03 Nie opdaag vir klas nie 100
Vlak 2-04 Diverse ongelyste oortredings nie in vlak 2-01 tot 2-03 ingesluit nie. 100
VLAK 3
Vlak 3-01 Rook en/of in besit wees van sigarette 200
Vlak 3-02 Beledigende of vernederende aanmerkings 200
Vlak 3-03 Bedrog, oneerlikheid, vals briewe of telefoonoproepe 200
Vlak 3-04 Oneerbiedige en/of minagtende optrede teenoor meerderes 200
Vlak 3-05 Aantasting van menswaardigheid en rassisme 200
Vlak 3-06 Verlaat van skoolgrond sonder magtiging 200
Vlak 3-07 Diverse ongelyste oortredings nie in vlak 3-01 tot 3-06 ingesluit nie. 200
VLAK 4
Vlak 4-01 Propagandering en beoefening van okkultiese bedrywighede 300
Vlak 4-02 Doelbewuste beserings veroorsaak 300
Vlak 4-03 Vandalisme: Opsetlike saakbeskadiging van skoolterrein 300
Vlak 4-04 Diverse ongelyste oortredings nie in vlak 4-01 tot 4-03 ingesluit nie. 300
VLAK 5    
Vlak 5-01 Seksuele wangedrag, teistering of betasting 300
Vlak 5-02 In besit wees van drank of dwelms of onder die invloed daarvan 300
Vlak 5-03 Besit van vuurwapens of ander gevaarlike wapens 300
Vlak 5-04 Aanranding, baklei, dreig, intimidasie en afknou 300
Vlak 5-05 Besit van pornografiese materiaal 300
Vlak 5-06 Kriminele oortredings: diefstal ens. 300
Vlak 5-07 Diverse ongelyste oortredings nie in vlak 5-01 tot 5-06 ingesluit nie. 300

 

 

f t g m