Copyright 2017 - Hoërskool Parys, die skool met 'n hart

 

AFWESIGHEDE EN LAAT KOM

Indien ‘n leerder(s) in die oggende laat opdaag vir skool moet die volgende prosedure gevolg word:

  • Leerders se name word by die hek aangeteken op 'n register en hulle bly daar totdat die klok lui vir die eerste periode.
  • Leerders wat na die aanvang van die eerste periode arriveer, moet by die kantoor aanmeld. Indien die leerder nie aanmeld nie, sal hy/sy afwesig gemerk word.
  • Die laatkom van leerder(s) sal weekliks gekontroleer word en leerder(s) wat ‘n rekord van laatkom toon, se ouers/voog sal per brief gekontak word vir aandag.

 

Leerders wat afwesig is van skoolbywoning se ouers/voog moet die kantoor voor 08:00 op die betrokke dag wat die leerder(s) afwesig is in kennis stel oor die aard en moontlike tydsduur van afwesigheid.

Afwesigheid van leerders gedurende ‘n toets/eksamen

Ouers word vriendelik versoek om eksamen- en assesseringsdatums te respekteer.

Die volgende prosedure sal gevolg word indien ‘n leerder afwesig is gedurende ‘n toets of eksamen:

  • Indien die leerder as gevolg van ongesteldheid of enige ander geldige rede nie 'n toets, eksamen, taak of opdrag kon aflê/ingee nie, moet die ouer/voog die skool van 'n skriftelike rede hiervoor voorsien. Die skool in samewerking met die vakonderwyser sal die meriete van die afwesigheid bepaal en die ouer/voog van die uitslag in kennis stel. Die uitslag kan o.a. 'n hertoets, taak, opdrag of 'n nulpunt wees.
  • Indien 'n doktersertifikaat wat die ongesteldheid bevestig, beskikbaar is, moet dit ingehandig word.
  • Dit bly die verantwoordelikheid van die ouer/voog om die aangeleentheid met die skool te kommunikeer.
  • Geen ekstra vraestel kan opgestel word vir leerders wat nie op die betrokke dag kom eksamen skryf nie. Die promosiepunt sal die einde van die jaar bereken word deur die DASS-punt (alle punte vanaf Januarie tot voor Desember-eksamen), plus die Desember-eksamenpunt.

 

f t g m